عنوان : مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه ساخت
تاريخ شروع : 21/05/1390

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

توضيحات :             

پروانه ساخت : به مدرکي اطلاق ميشود كه براي هر محصول با ترکيب ، ميزان مواد اوليه و ويژگيهاي معين فرمول ساخت تاييدشده توسط وزارت بهداشت در آن درج شده باشد. اين مدرک مجوز نهايي وزارت بهداشت براي توليد فرآورده هاي غذايي، آرايشي و بهداشتي بوده و هر کالاي داراي پروانه مذکور مجاز به عرضه و مصرف مي باشد.
مدارك مورد نياز جهت صدور پروانه ساخت :

 

1- درخواست كتبي متقاضي مبني بر صدور پروانه ساخت داراي شماره و تاريخ انديكاتور و درج كليه مدارك پيوستي

2- فرم تكميل شده درخواست صدور پروانه ساخت          دریافت فایل word

3- تصاوير پروانه هاي بهره برداري ومسئول فني

4- اصل و تصوير فيش بانكي به شماره حساب سيبا 2173319011008 نزد بانك ملي شعبه شهرك قدس كد 1485 بنام معاونت غذا و دارو مبني بر پرداخت مبلغ 300/125/ 1  ريال براي صدور پروانه ساخت موادغذايي واشاميدني  

- 000/452/1  ريال براي صدور پروانه ساخت موادآرايشي وبهداشتي

6-تصوير گواهي ثبت نام تجاري/ يا اظهارنامه تقاضاي ثبت نام تجاري وآگهي روزنامه رسمي        

7- طرح برچسب محصول بر اساس ماده 11 موارد خوراكي ممهور به مهر و امضاء مدير و مسئول فني

8- تعهد نامه رعايت نكات برچسب گذاري (تاييدشده دفترخانه اسنادرسمي )

 


بازگشت        فايل الحاقي        چاپ

مدیریت غذا و محصولات آرایشی و بهداشتی

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0